RNDr. Eva Nešverová – Výpočty důchodů

Stihnout valorizaci?

Stihnout valorizaci?

Stihnout valorizaci?

V posledních letech dostávám tyto dotazy docela často.  Zní asi takhle: „Nevyplatilo by se mi odejít do starobního důchodu ještě v letošním roce? Stihl/a bych plánovanou valorizaci a přilepšil/a si díky tomu na důchodu o cca …“

Ptají se mě lidé, kteří se chystají do předčasného důchodu a kvůli valorizaci jsou ochotni jej uspíšit. Ptají se ale i ti, kteří se chystali do řádného starobního důchodu a nyní zvažují předčasný důchod, čistě kvůli valorizaci. Takže, je to pravdu tak výhodné?

Jestli si i vy kladete takovou otázku, čtěte dál. Ano, v posledních letech jsou valorizace opravdu štědré. Jenže – pokud vnímáte pouze tohle, vidíte pouze polovinu reality, nikoliv realitu celou.

A co je tedy tou druhou polovinou reality? Tou je skutečnost, že důchody přiznávané v příštím roce budou vyměřovány vyšší, než by vyšly (při stejných vstupních předpokladech) letos. Je to tím, že výpočet důchodu je navázán pomocí tzv. koeficientů nárůstu všeobecného vyměřovacího základu na růst průměrné mzdy v České republice. A ta, jak víme, v posledních letech výrazně roste. Rostou tedy každý rok i zmíněné koeficienty, a díky tomu rostou každý rok i nově vyměřované důchody.

Dá se to vysvětlit ještě jinak: Již existující důchody jsou valorizovány právě proto, aby držely krok s důchody vyměřovanými v dalších letech.

Nejlepší ale bude ukázat si vše na modelovém příkladu. Abych mohla používat přesné údaje, uvedu příklad z přelomu let 2018-2019, kdy byla situace s valorizacemi podobná.

Příklad

Paní Jiří dosáhl nároku na řádný starobní důchod dne 31. 3. 2019. K tomuto datu získal celkem 45 let a 4 měsíce doby pojištění. Váhal ale, jestli nepožádat o důchod o 90 dnů dříve, tj. už k 31. 12. 2018, aby byl jeho důchod hned od ledna 2019 valorizován.

Varianta 1

Paní Jiří požádá o důchod k 31.12.2018, tj. o 90 dnů dříve, než má nárok na řádný starobní důchod. Jeho osobní vyměřovací základ (to je, přibližně řečeno, průměrný hrubý měsíční příjem) vychází 37 931 Kč. Celková doba pojištění k 31.12.2018 je 45 let a 1 měsíc. Uvedenému osobnímu vyměřovacímu základu by za 45 let doby pojištění odpovídal důchod 15 947 Kč, ještě se však sníží o 177 Kč, což je sankce za odchod do důchodu o 90 dnů dřív. Jiřímu tedy bude vyměřen důchod ve výši 15 770 Kč.
Tento důchod bude od ledna 2019 valorizován na 16 785 Kč. Jde tedy o navýšení o 1015 Kč.

Varianta 2

Pokud by si však Jiří nechal přiznat důchod k 31.3.2019, jeho osobní vyměřovací základ bude 41 591 Kč a tomu za 45 let doby pojištění bude odpovídat důchod ve výši 17 757 Kč, tedy o 972 Kč vyšší než důchod z varianty 1 po valorizaci.

Stojí za povšimnutí, že sankce za předčasný odchod u první varianty je jen 177 Kč; naprostá většina z navýšení důchodu ve variantě 2 je způsobena již zmiňovanými koeficienty nárůstu, to díky nim osobní vyměřovací základ, a tedy i důchod samotný tak vzrostl.

Co dodat na závěr? Valorizace sama o sobě bez zohlednění ostatních okolností prostě není dobré kritérium pro volbu termínu odchodu do důchodu.